ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

ผดุงครรภ์โบราณ

traditional birth attendant (TBA)

ผู้หญิงที่ทำคลอดที่ไม่ได้เป็นแพทย์หรือพยาบาล โดยใช้วิธีการที่เคยปฏิบัติกันมาแต่ดั้งเดิม
ชาวบ้านในภาคกลางและภาคอีสานเรียกผู้ทำคลอดด้วยวิธีการดั้งเดิมนี้ว่า “หมอตำแย” ในหมู่ชาวมุสลิมในภาคใต้เรียกว่า “โต๊ะบีแด” ชาวบ้านในภาคเหนือเรียกว่า “แม่จ้าง”

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015