ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

สัญลักษณ์การตัดสินใจ

point of decision prompt

เครื่องหมายหรือสัญญาณที่โดดเด่น ที่สร้างขึ้นเพื่อจุดประกายและกระตุ้นให้คนตัดสินใจ ที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างในทางที่ดีอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเองและความมีระเบียบวินัย

สัญลักษณ์การตัดสินใจ จะแสดงในที่เจาะจงที่จะกระตุ้นให้คนตัดสินใจ เช่น สัญลักษณ์กระตุ้นให้คนใช้บันได จะอยู่ใกล้บันได ลิฟต์ หรือบันไดเลื่อน หรือสัญลักษณ์กระตุ้นอื่นๆ ที่จะแสดงในสถานที่ทำงาน สถานีรถไฟ สนามบิน ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร ห้องสมุด

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 07/10/2565

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015