ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

สำมะโนประชากร

population census

การแจงนับ (enumeration) หรือการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติของประชากรทุกคนในประเทศ หรือพื้นที่หนึ่ง ณ เวลาที่กำหนดให้เป็น วันสำมะโน (census date) ข้อมูลที่เก็บจะเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจและสังคมของประชากร

องค์การสหประชาชาติแนะนำให้ทุกประเทศจัดทำสำมะโนประชากรอย่างน้อยทุกๆ 10 ปี ในปีคริสต์ศักราชที่ลงท้ายด้วยเลข 0 หรือ 1

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015