ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

เด็กที่ถูกละเลย

neglected child

เด็กที่ไม่ได้รับการดูแลให้ได้รับปัจจัยขั้นพื้นฐานด้านใดด้านหนึ่ง 1. ทางกายภาพ เด็กถูกละเลยไม่ได้รับอาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย และการอบรมสั่งสอน 2. ทางการแพทย์ เด็กไม่ได้รับการดูแลเมื่อเจ็บป่วย 3. ทางการศึกษา เด็กไม่ได้รับการจัดให้เข้าเรียนตามสภาพร่างกาย 4. ทางอารมณ์ เด็กไม่ได้รับความสนใจด้านความต้องการทางอารมณ์ ไม่ได้รับการดูแลทางกิริยา เด็กถูกปล่อยปละละเลยให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือใช้ยาเสพติด

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015