ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

สื่อสารสู่มวลชน

mass-reach communication

การสื่อสารที่กำหนดเป้าหมายสาระที่ต้องการให้ไปยังผู้คนจำนวนมากผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายบิลบอร์ด สื่อดิจิทัล เพื่อเปลี่ยนแปลงความรู้ ความเชื่อ เจตคติ และพฤติกรรมของบุคคล

ปรับปรุงล่าสุด 01/10/2564

 

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015