ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

สังคมวิทยาการแพทย์

medical sociology

วิชาสังคมวิทยาที่มุ่งศึกษาเรื่องสุขภาพอนามัยและความเจ็บป่วย โดยมุ่งสนใจประเด็นหลักสองเรื่อง คือ (1) การศึกษาวิเคราะห์ลักษณะและการมีอำนาจของคนที่มีอาชีพในการรักษาผู้ป่วย รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีอาชีพนี้กับอาชีพที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้รักษาพยาบาลกับผู้ป่วย

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015