ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

เส้นโค้งลอเรนซ์

Lorenz curve

กราฟเส้นโค้ง ซึ่งใช้แสดงลักษณะการกระจายตัวของคุณสมบัติบางอย่างว่าเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน หรือมีการกระจุกตัวมากน้อยอย่างไร กราฟนี้เกิดจากการนำค่าสัดส่วนสะสมของตัวแปรสองตัวมาพล็อตบนแกน x และ y ถ้าค่าของตัวแปรทั้งสองพล็อตแล้วได้กราฟเป็นเส้นทแยงมุม 45 องศา แสดงว่าการกระจายตัวเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน เส้นกราฟที่เกิดขึ้นใต้เส้นทแยงมุมยิ่งโค้งห่างจากเส้นทแยงมุมมากเท่าไร ก็แสดงว่าการกระจายตัวเป็นไปอย่างไม่เท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้นเท่านั้น พื้นที่ระหว่างเส้นทแยงมุมกับเส้นโค้งลอเรนซ์ซึ่งวัดเป็นสัดส่วนของพื้นที่ภายใต้เส้นทแยงมุมทั้งหมด เรียกว่าสัมประสิทธิ์จินี

นิยมใช้เส้นโค้งลอเรนซ์ในการวัดความเสมอภาคของการกระจายรายได้ ในการศึกษาเรื่องความเป็นเมือง ใช้เส้นโค้งลอเรนซ์เพื่อดูว่ามีการกระจายตัวของเมืองขนาดต่างๆ อย่างไร


ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015