ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

ข้อพิพาทแรงงาน

labor dispute

ข้อขัดแย้งระหว่างลูกจ้างหรือองค์การลูกจ้างกับนายจ้างหรือองค์การนายจ้างเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ้างงาน โดยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 กล่าวว่า ข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้นได้ 2 กรณี คือ (1) เมื่อลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานและนายจ้างหรือสมาคมนายจ้างไม่เริ่มเจรจากันภายในกำหนดเวลา 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อเรียกร้องจากอีกฝ่ายหนึ่ง และ (2) เมื่อลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน และนายจ้างหรือสมาคมนายจ้างได้เจรจาต่อรองเกี่ยวกับข้อเรียกร้องแล้ว แต่ไม่สามารถตกลงกันได้

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015