ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

ดัชนีผลกระทบ

impact factor

ตัวชี้วัดการอ้างอิงของวารสาร โดยวัดจากจำนวนครั้งเฉลี่ยที่บทความของวารสารนั้นได้รับการอ้างอิงในช่วงปีหนึ่งๆ หลังจากได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ไปแล้ว 2 ปี โดยเทียบกับวารสารสาขาเดียวกัน

ดัชนีผลกระทบเป็นข้อมูลสำหรับนักวิจัย เพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกวารสารที่จะตีพิมพ์งานวิจัยของตน

ดัชนีผลกระทบ หรือ ดัชนีผลกระทบของวารสาร (Journal Impact Factor :JIF) เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ช่วยเปรียบเทียบและจัดอันดับวารสารระดับนานาชาติจากทั่วโลก ที่ครอบคลุมวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาสังคมศาสตร์ ดัชนีนี้สามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลการอ้างอิงวารสาร (Journal Citation Reports :JCR)

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1/04/2565

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015