ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

สัมประสิทธิ์ประมาณค่าระหว่างช่วง

interpolation coefficient

ค่าที่ใช้เป็น "ตัวคูณ" (multiplier) เพื่อประมาณค่าระหว่างช่วง ค่าสัมประสิทธิ์ที่ใช้กันมากในทางประชากรศาสตร์ คือ ใช้เพื่อประมาณประชากรรายอายุ จากข้อมูลประชากรที่แบ่งเป็นกลุ่มอายุ ค่าสัมประสิทธิ์เหล่านี้มีผู้คำนวณไว้เป็นชุด ซึ่งสะดวกในการนำไปใช้ ตัวคูณที่ใช้กันมากได้แก่ตัวคูณที่คำนวณได้จากสูตรของสปราก (Sprague's formula) สูตรของคารัพ-คิงส์ (Karup -King's formula) และสูตรของของเบียร์ส (Beers' formula)

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015