ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

ดัชนี

index

สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงรายการหรือปรากฎการณ์ที่สนใจ  
ดัชนี มีความหมาย 3 อย่าง คือ (1) รายการข้อมูลในเรื่องที่ระบุไว้ ปรกติจะจัดเรียงลำดับตามตัวอักษรหรือตัวเลข (2) ค่าวัดที่เปรียบเทียบจากปีฐานที่เท่ากับ 100 เช่น ดัชนีราคาสินค้า (price index) และ (3) ค่าวัดที่ชี้ให้เห็นสภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ดัชนีสูงวัย (aging index) ดัชนีมวลกาย (BMI)

ปรับปรุงล่าสุด 07/10/2564

 

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015