ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

ขนาดครอบครัวในอุดมคติ

ideal family size

ในระดับประเทศ หมายถึงจำนวนคนในครอบครัวหรือขนาดครอบครัวที่เห็นว่าดีที่สุดที่จะทำให้ประชากรในประเทศหนึ่ง หรือในเขตพื้นที่หนึ่งคงที่ เพิ่มขึ้น หรือลดลงตามที่คนในสังคมปรารถนา

ในระดับครอบครัว หมายถึง จำนวนที่คู่สมรสต้องการในสถานการณ์สมมุติ ที่คู่สมรสสามารถให้การเลี้ยงดูได้เป็นอย่างดี

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015