ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

ฮาร์ดพาวเวอร์

hard power

ความสามารถในการสร้างอิทธิพลเหนือผู้อื่นหรือประเทศอื่น โดยเฉพาะในระดับระหว่างประเทศ โดยการบังคับ ขู่เข็ญ หรือให้เงิน

ตัวอย่างของฮาร์ดพาวเวอร์ เช่น การใช้อำนาจทางการทหาร การใช้กลไกทางเศรษฐกิจ

ปรับปรุงล่าสุด  07/06/2567

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015