ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

ดัชนีเอช

h-index

ตัวชี้วัดผลิตภาพ (productivity) และผลกระทบ (impact) ของผลงานทางวิชาการของนักวิจัย

บางครั้งทับศัพท์ว่า เอช-อินเดกซ์ (h-index) หรือเรียกว่า ดัชนีเฮิร์ช (Hirsch Index) หรือ เลขเฮิร์ช (Hirsch Number)

เราสามารถสืบค้นหาค่าดัชนีเอชของนักวิจัยได้จากฐานข้อมูลสากล ได้แก่  Scopus, Scimago, Web of Science, Google Scholar ซึ่งค่าดัชนีเอชของแต่ละฐานข้อมูลนั้นแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับจำนวนบทความ จำนวนวารสาร และจำนวนการอ้างอิง ที่แต่ละบทความได้รับในช่วงเวลาที่กำหนดของแต่ละฐานข้อมูลแตกต่างกัน ทำให้การคำนวณค่าดัชนีเอชแตกต่างกัน

ปรับปรุงล่าสุด  07/06/2567

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015