ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

ดัชนีความขัดสน

human deprivation index

ดัชนีประสม (composite index) ที่สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme) สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความเหลื่อมล้ำในสังคม ประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ด้าน คือ (1) สุขภาพ (2) การศึกษา (3) การจ้างงาน (4) รายได้ (5) ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม (6) การขนส่งและคมนาคม (7) การอุปโภคและบริโภค และ (8) ดัชนีผู้หญิง ดัชนีนี้ได้รับการวิจารณ์ว่าไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างพื้นที่ เช่น ประเทศ ภาค จังหวัด ที่มีค่าดัชนีสูงกว่าค่ามัธยฐานได้ เนื่องจากดัชนีนี้พยายามที่จะอธิบายถึงความขัดสนเท่านั้น โดยไม่สนใจความก้าวหน้า พื้นที่ที่มีค่าดัชนีสูง กว่ามัธยฐานจึงไม่แตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจึงพัฒนา "ดัชนีความก้าวหน้าของคน" ขึ้นมาอีกตัวหนึ่ง

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015