ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

ดัชนีความก้าวหน้าของคน

human achievement index (HAI)

ดัชนีประสม (composite index) ที่สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme) ปรับปรุงมาจาก “ดัชนีความขัดสน” (human deprivation index : HDI) เพื่อแสดงความก้าวหน้าในการทำงานและการพัฒนาของคน ประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ด้าน คือ (1) สุขภาพ (2) การศึกษา (3) การทำงาน (4) รายได้ (5) ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม (6) ชีวิตครอบครัวและชุมชน (7) การคมนาคมและสื่อสาร และ (8) การมีส่วนร่วม

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015