ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

ดัชนีการพัฒนามนุษย์

human development index (HDI)

ดัชนีประสม (composite index) ที่วัดระดับการพัฒนาประชากรของแต่ละประเทศ โดยนำตัวชี้วัด ๓ มิติ ได้แก่ ๑. การมีชีวิตที่ยืนยาวและสุขภาพดี ๒. ความรู้และการศึกษา และ ๓. รายได้ มาคำนวณหาค่าดัชนีการพัฒนามนุษย์

ดัชนีการพัฒนามนุษย์มีค่าอยู่ระหว่าง ๐-๑ โดยยิ่งมีค่าใกล้เคียง ๑ มากเท่าใด ก็หมายความว่า มีระดับการพัฒนามากที่สุด ใน ค.ศ. ๒๐๑๑ ประเทศที่มีระดับการพัฒนาสูงที่สุด ได้แก่ประเทศนอร์เวย์ (๐.๙๔๓) ประเทศที่มีระดับการพัฒนาต่ำที่สุด ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (๐.๒๘๖) ส่วนประเทศไทยมีระดับการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง (๐.๖๘๒)

สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme-UNDP) เป็นผู้จัดทำรายงานดัชนีการพัฒนามนุษย์ของประเทศต่างๆ ทั่วโลกเป็นรายปี โดยพิมพ์เป็นเอกสารของสำนักงานชื่อ Human Development Report

พจนานุกรมศัพท์ประชากรศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015