ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

สำมะโนเคหะ

housing census

การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของประชากรทุก ๆ ครัวเรือนในประเทศหรือพื้นที่หนึ่ง

รายการของข้อมูลที่รวบรวมมีอาทิเช่น ลักษณะ ประเภท การครอบครองที่อยู่อาศัย แหล่งน้ำดื่มน้ำใช้ เครื่องใช้ในครัวเรือน เชื้อเพลิงที่ใช้ในการหุงต้ม แหล่งพลังงาน การใช้ส้วม โดยปรกติ สำมะโนเคหะจะทำไปพร้อมกับ สำมะโนประชากร

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015