ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

ฮิสโตแกรม

histogram

วิธีการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่งแบบหนึ่ง ซึ่งแสดงความถี่ของข้อมูลที่มีระดับการวัดเป็นมาตราช่วงหรืออัตราส่วน ประกอบด้วยเส้นกราฟหรือแท่งที่มีความสูงตามปริมาณของลักษณะ สิ่งของหรือเหตุการณ์ในช่วงชั้นนั้น วิธีนี้ใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่มีค่าเรียงลำดับได้เท่านั้น

ถ้ากำหนดจุดกึ่งกลางของแต่ละช่วงชั้นบนปลายกราฟแท่ง แล้วลากเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุดเหล่านั้น จะเป็นการนำเสนอข้อมูลที่เรียกว่า “เหลี่ยมความถี่” (frequency polygon)


ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015