ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

ดัชนีการพัฒนาทางเพศ

gender development index (GDI)

ตัวชี้วัดที่ปรับจากดัชนีความก้าวหน้าของคน (human achievement index: HAI) เพื่อแสดงความแตกต่างระหว่างหญิง-ชาย

ถ้าค่าดัชนีการพัฒนาทางเพศเท่ากับดัชนีความก้าวหน้าของคน หมายความว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างหญิง-ชาย แต่ถ้าค่านี้ต่ำกว่าค่าดัชนีความก้าวหน้าของคนมาก แสดงว่ามีความแตกต่างระหว่างหญิง-ชายมาก

บางครั้งใช้คำว่า gender-related development index (GDI)

ปรับปรุงล่าสุด 24/05/2567

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015