ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

สัมประสิทธิ์จินี

Gini coefficient

สัดส่วนของพื้นที่ระหว่างเส้นทแยงมุมกับเส้นโค้งลอเรนซ์ กับพื้นที่ภายใต้เส้นทแยงมุมทั้งหมด มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 ค่าสัมประสิทธิ์ยิ่งใกล้กับ 1 มากเท่าไร ยิ่งแสดงว่ามีความไม่เท่าเทียมกันมากเท่านั้น

ปรับปรุงล่าสุด 24/05/2567

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015