ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

ขั้วความเจริญเติบโต

growth pole

บริเวณที่อุตสาหกรรมมีการขยายตัวจับกลุ่มกันหนาแน่น ซึ่งจะก่อให้เกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่องไปยังดินแดนอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง อันเนื่องมาจากแรงกระตุ้นของอุตสาหกรรมในบริเวณนั้น

แนวความคิดนี้ นักเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคชาวฝรั่งเศสชื่อ ฟร็องชัว แปร์รู (Francois Perroux) ได้เสนอไว้เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2498 ต่อมาประเทศตะวันตกหลายประเทศได้นำไปใช้ในการวางนโยบายการพัฒนาภูมิภาค โดยกำหนดให้มีขั้วความเจริญเติบโตขึ้น 1-3 แห่งภายในภูมิภาคที่มีเศรษฐกิจตกต่ำ จากนั้นก็ทุ่มเทการลงทุนใหม่ๆ ลงไปในบริเวณนั้น แทนที่จะกระจายไปทั่วทั้งภูมิภาค วิธีการเช่นนี้จะทำให้เกิดการใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและอุตสาหกรรมใหม่ๆ มีโอกาสที่จะเจริญเติบโตต่อไปได้ด้วยตนเอง

ปรับปรุงล่าสุด  07/06/2567

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015