ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

เสถียรภาพด้านอาหาร

food stability

ภาวะที่ชุมชนหรือสังคมมั่นใจว่าในพื้นที่ของตนจะมีอาหารอย่างเพียงพอ

เสถียรภาพด้านอาหาร ได้แก่ การมีอยู่ของอาหารในระดับราคาที่หาซื้อได้ และอาหารจากแหล่งต่างๆ มีความเพียงพอ ยั่งยืน และไม่แปรปรวน

ปรับปรุงล่าสุด 21/06/2567

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015