ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

ผู้สูงอายุ

elderly, older person

         บุคคลที่มีอายุถึงเกณฑ์ที่สังคมกำหนด เช่น คนที่มีอายุเกิน 60 ปี หรือเกิน 65 ปี                 

         ประเทศไทยใช้เกณฑ์อายุ 60 ปีขึ้นไป ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ว่า ผู้สูงอายุหมายถึงบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สหประชาชาติใช้อายุ 60 ปีเป็นเกณฑ์ที่จะเรียกว่าผู้สูงอายุ เพื่อนำเสนอสถิติข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  อย่างไรก็ตาม  ประเทศที่พัฒนาแล้วใช้อายุ 65 ปีเป็นเกณฑ์แบ่งผู้สูงอายุออกจากคนในวัยอื่น

          เมื่อคนๆ หนึ่งเกิดมาและมีอายุสูงขึ้น จะผ่านสถานะต่างๆ ตามช่วงวัยของตน คือเริ่มจากเป็นทารก เด็ก คนในวัยทำงาน และช่วงสุดท้ายของชีวิตต่อจากวัยกลางคน จึงเป็นผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุอาจแบ่งเป็นกลุ่มอายุย่อยได้อีกเช่น ผู้สูงอายุวัยต้น คือผู้มีอายุ 60-69 ปี  ผู้สูงอายุวัยกลาง คือผู้มีอายุ 70-79 ปี  ผู้สูงอายุวัยปลาย คือผู้มีอายุ 80 ปีขึ้นไป และศตวรรษิก (centenarian) คือคนที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป

          เราใช้คำว่าผู้สูงอายุ เพื่อให้มีความหมายเป็นกลางๆ  และเพื่อหลีกเลี่ยงคำที่มีนัยยะสื่อไปทางการมีวยาคติ (ageism)  เช่น ผู้เฒ่า คนแก่ หรือคนชรา

          อัตราผู้สูงอายุ หรืออัตราส่วนร้อยของประชากรสูงอายุต่อประชากรทั้งหมดใช้เป็นตัวชี้วัดระดับการสูงวัยของประชากร เช่น ในปี 2560 ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุหรือประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 17 ของประชากรทั้งหมด ประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมดจะเรียกได้ว่าเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้ว

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 22/04/2565

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015