ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

เส้นโค้งเอกซโปเนนเชียล

exponential curve

เส้นโค้งที่แสดงการเปลี่ยนแปลงเชิงเอกซโปเนนเชียล

เส้นโค้งเอกซโปเนนเชียล เขียนเป็นสมการได้ดังนี้

สูตรการคำนวณ

วิธีคำนวณ

y = abx
เมื่อ y คือ ค่าบนแกนตั้ง
  a คือ จุดตัดแกน y เมื่อ x เท่ากับศูนย์
  b คือ สัมประสิทธิ์ถดถอย
  x คือ ค่าบนแกนนอน

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 5/04/2567


ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015