ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

ผู้สูงอายุ

elderly, older person

ผู้ที่มีอายุสูงเกินวัยแรงงาน (working age) ในประเทศไทยใช้เกณฑ์ว่า ผู้มีอายุสูงกว่า 60 ปีขึ้นไป เป็นผู้สูงอายุ องค์การสหประชาชาติ (United Nations) และประเทศในยุโรป ส่วนใหญ่ใช้เกณฑ์ 65 ปีขึ้นไป เป็นผู้สูงอายุ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 22/04/2565

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015