ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

สัมประสิทธิ์ของความแปรปรวน

coefficient of variation (CV)

ค่าที่ใช้วัดการกระจายสัมพัทธ์ของข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบการกระจายของข้อมูลตั้งแต่สองชุดขึ้นไป

สัมประสิทธิ์ของความแปรปรวน คำนวณจากอัตราส่วนระหว่างส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับมัชฌิมเลขคณิต และคูณด้วย 100 เพื่อให้เป็นค่าร้อยละ คำนวณจากสูตร ดังนี้

สูตรการคำนวณ

CV = S / x̅

เมื่อ CV = สัมประสิทธิ์ของความแปรปรวน
       S คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
       x̅ คือ มัชฌิมเลขคณิต

สัมประสิทธิ์ของความแปรปรวน ยิ่งมีค่ามากใกล้ 100 แสดงว่า มีความแปรปรวนสูง หากมีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่า มีความแปรปรวนน้อย

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 03/11/2566

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015