ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

สัมประสิทธิ์ของสหสัมพันธ์เชิงส่วน

coefficient of partial correlation

ค่าที่วัดระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว โดยให้ตัวแปรตัวอื่นๆ มีค่าคงที่

r12.3 (สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงส่วนระหว่าง X1 กับ X2) คือ ค่าที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง X1 กับ X2  โดย X3 มีค่าคงที่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 03/11/2566

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015