ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

สัมประสิทธ์ของการตัดสินใจพหุ

coefficient of multiple determination

สัดส่วนหรือร้อยละที่ตัวแปรอิสระหลายตัว (X1, X2,…, Xk) สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม (Y) ได้

ในการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (multiple regression) ใช้สัญลักษณ์ R2 ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ถ้าค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่า X1, X2,…, Xk สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ Y ได้มาก ถ้าค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่า X1, X2,…, Xk สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ Y ได้น้อย

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 03/11/2566

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015