ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

ดัชนีประสม

composite index

ตัวชี้วัดที่สร้างขึ้นด้วยการรวมข้อมูลของตัวแปรหรือหลายประเภทที่สามารถวัดเป็นเชิงปริมาณได้เข้าด้วยกันภายใต้ชื่อเดียวกัน

ตัวอย่างดัชนีประสม เช่น ดัชนีคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย ตัวแปรทางด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ รายได้ ที่อยู่อาศัย ดัชนีพฤฒิพลัง ประกอบด้วย ระดับของการมีสุขภาพดี ระดับของความมั่นคงทางด้านรายได้ ระดับของการมีส่วนร่วมในสังคม

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/12/2566

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015