ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

correlation coefficient (r)

ค่าที่ใช้วัดทิศทางและระดับของความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรสองตัว (X และ Y)

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ใช้สัญลักษณ์ r ซึ่งจะมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 เครื่องหมายของ r จะบอกทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ถ้าเป็นลบ (-) แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในทางตรงข้าม คือ เมื่อ X มีค่าเพิ่มขึ้น Y จะมีค่าลดลง ถ้าเป็นบวก (+)  แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทางตามกัน คือ เมื่อ X มีค่าเพิ่มขึ้น Y จะมีค่าเพิ่มขึ้นด้วย

ส่วนระดับความสัมพันธ์ จะพิจารณาจากค่าของ r ซึ่งจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ถ้ามีค่าเท่ากับ 0 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อกันเลย ถ้ามีค่าเท่ากับ 1 ไม่ว่าจะเป็นบวก (+) หรือลบ (–) แสดงว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 05/01/2567

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015