ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

เด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบากเป็นพิเศษ

children in especially difficult circumstances (CEDC)

เด็กที่อยู่ในสภาวะที่มีปัญหาเป็นพิเศษ อาจเนื่องจากบิดามารดาหย่าร้าง ถูกคุมขัง แยกกันอยู่ หรือเด็กที่ถูกบิดามารดาทอดทิ้ง

เด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบากเป็นพิเศษ เป็นเด็กที่ต้องรับภาระหน้าที่ในครอบครัวเกินวัย หรือกำลังความสามารถและสติปัญญา หรือเด็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ได้ให้ความหมายของเด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบากเป็นพิเศษ ว่า เป็นเด็กที่ครอบครัวไม่สามารถดูแล และคุ้มครองป้องกันได้อย่างเพียงพอ

ในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 4 “เด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบาก” หมายถึง เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจน หรือบิดามารดาหย่าร้าง ทิ้งร้าง ถูกคุมขัง หรือแยกกันอยู่และได้รับความลำบาก หรือเด็กที่ต้องรับภาระหน้าที่ในครอบครัวเกินวัย หรือกำลังความสามารถและสติปัญญา หรือเด็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 06/10/2566

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015