ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

เด็ก

child

บุคคลที่อายุต่ำกว่า 15 ปี 

เด็ก ตามกฎหมายไทย หมายถึง บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี  โดยผู้ชาย เรียก เด็กชาย และผู้หญิง เรียก เด็กหญิง

ตามนิยามของกองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) หมายถึง บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 22/09/2566

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015