ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

สาเหตุการตาย

cause of death

ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกร่างกายที่ทำให้คนถึงแก่ความตาย

สาเหตุการตายด้วยปัจจัยภายในร่างกาย ได้แก่ โรคต่างๆ ส่วนปัจจัยภายนอกร่างกาย เช่น อุบัติเหตุ ทำร้ายตนเอง ฆาตกรรม เหตุรุนแรง

องค์การอนามัยโลก ได้มีการจำแนกสาเหตุการตายเป็นรายการมาตรฐาน ที่เรียกว่า บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ (ICD)

ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.who.int/standards/classifications/classification-of-diseases

ปรับปรุงล่าสุด 01/09/2566

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015