ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

สิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้น

built environment

สิ่งที่อยู่รอบตัวเราที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทำให้เกิดขึ้น

สิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้น มีวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อการอยู่อาศัย การศึกษา การทำงาน การพักผ่อน การคมนาคม

จุดมุ่งหมายของการสร้างสิ่งแวดล้อม อาจมุ่งไปที่การส่งเสริมสุขภาพ  สร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร การบริหารจัดการที่อยู่อาศัย ระบบการคมนาคมขนส่ง  การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม การส่งเสริมศิลปะพื้นบ้าน

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 18/08/2566

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015