ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

ดัชนีมวลกาย

body mass index (BMI)

ดัชนีวัดความสมส่วนและไม่สมส่วนของร่างกาย

ดัชนีมวลกาย คำนวณโดยใช้น้ำหนักที่หน่วยเป็นกิโลกรัม หารด้วยส่วนสูงที่ใช้หน่วยเป็นเมตรยกกำลังสอง

ดังสูตร

     BMI = BW / Ht2

     เมื่อ
     BW คือ น้ำหนัก (กิโลกรัม)
     Ht คือ ส่วนสูง (เมตร)

ตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก ค่าของดัชนีมวลกายที่แสดงความสมส่วนอยู่ระหว่าง 18.5–24.9 ถ้าได้ค่าตั้งแต่ 25 ขึ้นไป แสดงว่ามีภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน และค่าต่ำกว่า 18.5 แสดงว่าบุคคลนั้นมีน้ำหนักน้อยหรือผอมเกินไป

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 18/08/2566

 

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015