ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

สมการสมดุล

balancing equation

สูตรพื้นฐานทางประชากรศาสตร์ที่แสดงว่าการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรระหว่างสองจุดเวลา เท่ากับจำนวนคนเกิด ลบ คนตาย บวก ผู้ย้ายถิ่นเข้า ลบ ผู้ย้ายถิ่นออก

P2 = P1 + B - D + Mi + M0

เมื่อ
P2 คือ จำนวนประชากรเมื่อเวลาหลัง
P1 คือ จำนวนประชากรเมื่อเวลาแรก
B คือ จำนวนเกิดในช่วงเวลานั้น
D คือ จำนวนตายในช่วงเวลานั้น
Mi คือ จำนวนผู้ย้ายถิ่นเข้าในช่วงเวลานั้น
M0 คือ จำนวนผู้ย้ายถิ่นออกในช่วงเวลานั้น

สูตรการคำนวณ

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015