ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

ดัชนีการสูงวัย

ageing index

ตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร จากประชากรเยาว์วัย ไปเป็นประชากรสูงวัย คำนวณจากจำนวนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป หารด้วยจำนวนประชากรอายุต่ำกว่า 15 ปี คูณด้วย 100 ถ้าดัชนีมีค่ามากกว่า 100 แสดงว่ามีประชากรสูงอายุมากกว่าประชากรเด็ก

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 21/07/2566

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015