ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

ผลกระทบจากอายุ

age effect

อิทธิพลของโครงสร้างอายุของประชากร ต่อมาตรวัดการเปลี่ยนแปลงด้านการเกิด การตาย และการย้ายถิ่น ผลกระทบนี้เกิดขึ้นเนื่องจากพฤติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงประชากรนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับอายุ เช่นประชากรใด ประกอบด้วยสตรีในวัยเจริญพันธุ์เป็นสัดส่วนที่สูง ก็อาจมีผลให้ประชากรกลุ่มนั้นมีอัตราเกิดสูงตามไปด้วย ขณะที่ประชากรที่สูงวัยขึ้นมีแนวโน้มที่จะมีอัตราตายสูงขึ้นด้วย ส่วนผลกระทบจากอายุที่มีต่อการย้ายถิ่น คือ ประชากรที่มีคนหนุ่มสาวมากก็มีอัตราการย้ายถิ่นสูงกว่าประชากรที่มีคนหนุ่มสาวน้อย

ปรับปรุงล่าสุด 7/07/2566

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015