ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

ดัชนีความแม่นตรงของอายุ

age accuracy index

ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นความถูกต้องของการรายงานอายุ

ดัชนีความแม่นตรงของอายุ เป็นค่าเฉลี่ยที่อัตราส่วนอายุ (age ratio) เบี่ยงเบนจาก 100 ของทุกกลุ่มอายุ โดยไม่คำนึงถึงเครื่องหมายบวกหรือลบ ดัชนีความแม่นตรงของอายุ ยิ่งมีค่าน้อยเท่าใด แสดงว่าการรายงานอายุมีความถูกต้องแม่นตรงมากขึ้นเท่านั้น การเปรียบเทียบดัชนีนี้อาจใช้เปรียบเทียบประชากรกลุ่มเดียวกันแต่ต่างเวลากัน หรือเปรียบเทียบระหว่างประชากรต่างกลุ่มกัน นอกจากนี้ ภายในประชากรกลุ่มเดียวกัน ยังใช้เปรียบเทียบระหว่างประชากรชายกับประชากรหญิงอีกด้วย

ดัชนีความแม่นตรงของอายุ   =

โดยที่    AR       คือ       อัตราส่วนอายุ (age ratio)

           |  |                แสดงว่าเป็นค่าสัมบูรณ์ คือค่าที่ไม่คำนึงถึงเครื่องหมายบวกหรือลบ

          N        คือ       จำนวนกลุ่มอายุที่คำนวณอัตราส่วนอายุ (ไม่รวมกลุ่มอายุแรกสุดและกลุ่มอายุท้ายสุด)

 ดัชนีความแม่นตรงของอายุ มีประโยชน์ในการประเมินคุณภาพของการรายงานอายุในการสำรวจต่างๆ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 7/07/2566


ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015