ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

ดัชนีความแม่นตรงอายุและเพศ

age-sex accuracy index

มาตรวัดความถูกต้องของข้อมูลประชากรที่รายงานตามกลุ่มอายุและเพศ บางครั้งเรียก คะแนนร่วม (joint score)

วิธีการคำนวณ

JS = 3SRS + ARSM + ARSF

เมื่อ     

SRS (sex-ratio score)                    คือ        ความแตกต่างเฉลี่ยระหว่างอัตราส่วนเพศของกลุ่มอายุที่เรียงต่อกันไป

โดยไม่คำนึงถึงเครื่องหมายบวกลบ

ARSM (age-ratio score for male)    คือ        ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ยของอัตราส่วนอายุของเพศชายที่เบี่ยงเบน

ไปจาก 100 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่คำนึงถึงเครื่องหมายบวกลบ

ARSF (age-ratio score for female) คือ        ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ยของอัตราส่วนอายุของเพศหญิงที่เบี่ยงเบน

ไปจาก 100 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่คำนึงถึงเครื่องหมายบวกลบ

คะแนนร่วม” ที่มีค่าต่ำกว่า 20 แสดงถึง ข้อมูลมีความถูกต้อง  20-40 หมายถึง ข้อมูลมีความไม่ถูกต้อง และค่าที่สูงกว่า 40 แสดงว่าข้อมูลไม่ถูกต้องอย่างมาก

ปรับปรุงล่าสุด 7/07/2566

 

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015