ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

สำมะโนการเกษตร

agricultural census

การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติทำการสำรวจด้วยการสอบถามจากเกษตรกร

สำมะโนการเกษตร จะครอบคลุมการเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด รวมทั้งการทำประมงนํ้าจืด สำมะโนการเกษตรจึงเปรียบเสมือนการถ่ายภาพนิ่งของการเกษตรในประเทศไทย ณ วันทำสำมะโน

กองประมวลสถิติพยากรณ์ สังกัดสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงเกษตราธิการ ได้จัดทำสำมะโนเกษตรทั่วราชอาณาจักรขึ้นเป็นครั้งแรก ในเดือนพฤศจิกายน 2493 ในครั้งที่ 2 พ.ศ.2506 ดำเนินการโดย สำนักงานสถิติกลาง สังกัดสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ หลังจากนั้น สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำสำมะโนการเกษตรครั้งที่ 3 พ.ศ.2521 ครั้งที่ 4 พ.ศ.2536 ครั้งที่ 5 พ.ศ.2546 ครั้งที่ 6 พ.ศ.2556 และครั้งที่ 7 พ.ศ.2566

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 04/08/2566

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015