ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

ดิงค์

DINK

คำศัพท์ที่ใช้เรียกคู่สมรสที่ทำงานและมีรายได้มั่นคงทั้งคู่แต่ไม่มีบุตร

ดิงค์ มาจาก double income, no kids ซึ่งหมายถึง กลุ่มคนที่มีรายได้ของครอบครัวมากกว่าครอบครัวทั่วไปเพราะคู่สมรสทั้งสองทำงานด้วยกันแต่ไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องลูก จึงมีเงินเหลือมาเก็บออมลงทุน ใช้จ่ายเพื่อความสะดวกสบายในชีวิต

ในอนาคตคนกลุ่มนี้จะกลายเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกจึงอาจประสบปัญหาในการขาดลูกหลานที่จะมาดูแลและเกิดผลกระทบทางด้านจิตใจรู้สึกเหงา โดดเดี่ยว ซึ่งเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 09/02/2567

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015