ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

z-score

คะแนนซี

คะแนนมาตรฐานชนิดหนึ่ง เป็นการวัดทางสถิติของความสัมพันธ์ของคะแนนแต่ละค่า เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในกลุ่มคะแนนทั้งหมดนั้นคะแนนมาตรฐานชนิดหนึ่ง เป็นการวัดทางสถิติของความสัมพันธ์ของคะแนนแต่ละค่า เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในกลุ่มคะแนนทั้งหมดนั้น

 

                    เมื่อ      z  คือ   คะแนนซี

                             x  คือ   คะแนนแต่ละค่า

                               คือ   คะแนนเฉลี่ย

                             s  คือ   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)

คะแนนซีสามารถมีค่าได้ทั้งค่าบวกและค่าลบ

ดูเพิ่มเติม

standard deviation

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015