ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

young old

ผู้สูงอายุวัยต้น

ผู้มีอายุย่างเข้าสู่ผู้สูงวัยในระยะเริ่มแรก เช่น มีอายุ 60-69 ปี ผู้สูงอายุกลุ่มต่อไปคือ ผู้สูงอายุวัยกลาง อายุ 70-79 ปี และผู้สูงอา่ยุวัยปลาย อายุ 80 ปีขึ้นไป

อย่างไรก็ตาม การกำหนดว่าอายุใดเป็นผู้สูงอายุวัยใดนั้น ไม่มีกฏเกณฑ์แน่นอนย่อมขึ้นอยู่กับนิยามของนักวิจัย/นักศึกษาแต่ละคน เช่นอาจจะนิยามว่าผู้สูงอายุวัยต้นคือผู้มีอายุ 65-74 ปี ผู้สูงอายุวัยกลาง อายุ 75-84 ปี และผู้สูงอา่ยุวัยปลาย อายุ 85 ปีขึ้นไปก็ได้

ดูเพิ่มเติม

aged population

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015