ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

workplace well-being

ความอยู่ดีมีสุขในที่ทำงาน

ความรู้สึกมั่นคงที่จะไปทำงาน ซึ่งเกิดจากการทำให้สถานที่ทำงานมีความปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีกิจกรรมที่จะดึงดูดให้อยากไปทำงาน รวมถึงการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 

การพัฒนาความอยู่ดีมีสุขในที่ทำงาน เกี่ยวข้องกับชีวิตการทำงานในทุกด้าน ตั้งแต่คุณภาพและความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของที่ทำงาน ไปจนถึงความรู้สึกของคนทำงานที่มีต่องานที่ทำ และบรรยากาศการทำงาน รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร

ความอยู่ดีมีสุขของคนทำงาน เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพในระยะยาว

 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 11/02/2565

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015