ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

weight-for-height

น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง

ดัชนีวัดการเจริญเติบโตของเด็ก โดยใช้น้ำหนักเปรียบเทียบกับส่วนสูง

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำมาตรฐานอ้างอิงของน้ำหนักและส่วนสูงของเด็กไทยไว้ 

หากน้ำหนักตัวของเด็กสูงกว่าค่ามัธยฐานของน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงของเด็ก (median of weight for-height) เกิน 3 เท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation, S.D.) เด็กจะถูกวินิจฉัยว่าเป็น “โรคอ้วน” แต่หากน้ำหนักตัวของเด็กสูงกว่าค่ามัธยฐานของน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงของเด็กอยู่ที่ >+2 S.D. ถึง +3 S.D. เด็กจะถูกวินิจฉัยว่า  มีภาวะ “เริ่มอ้วน”

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้จากกราฟแสดงเกณฑ?อ?างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6 - 19 ป? ที่พัฒนาขึ้นโดยสำนักโภชนาการ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 
ปรับปรุงล่าสุด 03/09/2564

 


ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015