ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

wealth flow theory

ทฤษฎีการถ่ายเทโภคทรัพย์

แนวคิดที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงภาวะเจริญพันธุ์ (fertility) ในระดับจุลภาค ที่ถือว่าภาวะเจริญพันธุ์ที่สูงหรือต่ำในสังคมต่างๆนั้น เป็นเพราะการถ่ายเทโภคทรัพย์ระหว่างคนรุ่นพ่อแม่กับรุ่นลูกในสังคมเหล่านั้นไม่เหมือนกัน ในสังคมที่การถ่ายเทโภคทรัพย์สุทธิ (net wealth flow)ทำให้พ่อแม่เป็นฝ่ายเสียเปรียบ คนจะจำกัดขนาดครอบครัวและภาวะเจริญพันธุ์จะต่ำ

การถ่ายเทโภคทรัพย์สุทธิในความหมายของแนวคิดนี้ หมายถึงปริมาณสุทธิของทรัพย์สิน เช่น เงิน ทุน สินค้าและบริการ ที่เกิดจากการให้และการรับระหว่างพ่อแม่กับลูก ตลอดช่วงเวลาตั้งแต่ลูกเกิดจนถึงเวลาที่ลูกเติบโตและเป็นอิสระจากพ่อแม่

นักประชากรศาสตร์ที่เสนอแนวคิดนี้คือ John Charles Caldwell

พจนานุกรมศัพท์ประชากรศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ดูเพิ่มเติม

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015