ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

waist to hip ratio

อัตราส่วนเอวต่อสะโพก

ดัชนีแสดงความอ้วนลงพุงของบุคคล

คำนวณโดยคิดอัตราส่วนของความยาวเส้นรอบเอวต่อความยาวเส้นรอบสะโพก มีเกณฑ์ว่าผู้หญิงควรมีอัตราส่วนนี้ไม่เกิน 0.8 และผู้ชายไม่ควรเกิน 1.0 บุคคลใดที่มีค่าอัตราส่วนนี้เกินเกณฑ์ดังกล่าวถือว่า อ้วนลงพุง

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015