ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

virtual space

พื้นที่เสมือน

พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อให้เหมือนของจริงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัล

พื้นที่เสมือน ใช้ในกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การเรียนการสอน  การท่องเที่ยว การประชุม กิจกรรมทางศาสนา การทำเกษตร พื้นที่เสมือนเพิ่มระดับความเหมือนจริงด้วยเครื่องมือดิจิทัล เช่น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ แว่นสวมบนศีรษะเพื่อรับภาพและเสียงที่สร้างขึ้น (virtual glasses) หรือชุดสวมใส่แบบเต็มตัวเพื่อรับภาพ เสียง และสัมผัส (haptic suit)

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 18/02/2565

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015